Sale!

Oppo A3S / A3 S / A 3 S / A 3S Spigen Back cover – Black

රු625.00

1 in stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist
SKU: sg-oppo-a3s-black Categories: , , Tags: ,

Description

 • SpigenTough Armor BackcoverHard Rubber and PlasticSeal the PhonepigenTough Armor BackcoverHard Rubber and Plastic
 • Seal the Phone
 • Good Grip
 • Slim
 • Good premium rubber case
 • Soft and Flexible
 • Provides good access to all buttons/connectors/speakers
 • Protections against falls
 • Attractive design
 • Fit to phone perfectly

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oppo A3S / A3 S / A 3 S / A 3S Spigen Back cover – Black”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Comparison

SettingsOppo A3S / A3 S / A 3 S / A 3S Spigen Back cover - Black removeOppo F1s / F 1 s / F1 s Auto Focus Back cover removeOppo A3S Champian Back Cover- Blue removeOppo F11 Pro Auto Focus Back cover removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Brown removeOppo A5S Champian Back Cover- Blue remove
NameOppo A3S / A3 S / A 3 S / A 3S Spigen Back cover - Black removeOppo F1s / F 1 s / F1 s Auto Focus Back cover removeOppo A3S Champian Back Cover- Blue removeOppo F11 Pro Auto Focus Back cover removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Brown removeOppo A5S Champian Back Cover- Blue remove
Image
SKUsg-oppo-a3s-blackoppo-f1s-afcha oppo A3s - bluecha oppo A1k - browncha oppo A5s - blue
Rating
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Price රු625.00 රු600.00 රු500.00 රු600.00 රු500.00 රු500.00
Stock

1 in stock

Out of stock

1 in stock

1 in stock

1 in stock

Out of stock

Availability1 in stockOut of stock1 in stock1 in stock1 in stockOut of stock
Add to cart

Add to cart

Read more

Add to cart

Add to cart

Add to cart

Read more

Descriptionදින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264
 • High Quality
 • Lightweight
 • Compact
 • Easy to Use
 • Portable
දින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264
 • High Quality
 • Lightweight
 • Compact
 • Easy to Use
 • Portable
 • High Quality
 • Lightweight
 • Compact
 • Easy to Use
 • Portable
Content
 • SpigenTough Armor BackcoverHard Rubber and PlasticSeal the PhonepigenTough Armor BackcoverHard Rubber and Plastic
 • Seal the Phone
 • Good Grip
 • Slim
 • Good premium rubber case
 • Soft and Flexible
 • Provides good access to all buttons/connectors/speakers
 • Protections against falls
 • Attractive design
 • Fit to phone perfectly
 • Extremely Slim Profile.
 • Access to all standard buttons and ports.
 • Easy, perfect fitting protects your device.
 • Soft and flexible,No easy to be out of shape,
 •  නව පෙනුම
 • ඉහළ ආරක්ෂාව
 • වැඩිකල් පැවැත්ම
 • අලංකාර වර්ණ වලින්
 • Extremely Slim Profile.
 • Access to all standard buttons and ports.
 • Easy, perfect fitting protects your device.
 • Soft and flexible,No easy to be out of shape,
 •  නව පෙනුම
 • ඉහළ ආරක්ෂාව
 • වැඩිකල් පැවැත්ම
 • අලංකාර වර්ණ වලින්
 •  නව පෙනුම
 • ඉහළ ආරක්ෂාව
 • වැඩිකල් පැවැත්ම
 • අලංකාර වර්ණ වලින්
Weight4050405050
DimensionsN/A2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm
Additional information
Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 50 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 50 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 50 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm