Sale!

Oppo A5S / A5 S / A 5 S / A 5S Spigen Back cover – Red

රු625.00

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Out of stock

SKU: sg-oppo-a5s-red Categories: , , Tags: ,

Description

 • SpigenTough Armor BackcoverHard Rubber and PlasticSeal the PhonepigenTough Armor BackcoverHard Rubber and Plastic
 • Seal the Phone
 • Good Grip
 • Slim
 • Good premium rubber case
 • Soft and Flexible
 • Provides good access to all buttons/connectors/speakers
 • Protections against falls
 • Attractive design
 • Fit to phone perfectly

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oppo A5S / A5 S / A 5 S / A 5S Spigen Back cover – Red”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick Comparison

SettingsOppo A5S / A5 S / A 5 S / A 5S Spigen Back cover - Red removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Blue removeOppo A9 2020 / A 9 2020 / A9 20 Auto Focus Back cover removeOppo F11 Auto Focus Back cover removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Brown removeOppo A53 / A 53 Auto Focus Back cover remove
NameOppo A5S / A5 S / A 5 S / A 5S Spigen Back cover - Red removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Blue removeOppo A9 2020 / A 9 2020 / A9 20 Auto Focus Back cover removeOppo F11 Auto Focus Back cover removeOppo A1k / A1 k Champian Back Cover- Brown removeOppo A53 / A 53 Auto Focus Back cover remove
Image
SKUsg-oppo-a5s-redcha oppo A1k - blueoppo-a9 20-afcha oppo A1k - brownaf-oppo-a53
Rating
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Rated 0 out of 5
Price රු625.00 රු500.00 රු600.00 රු600.00 රු500.00 රු600.00
Stock

Out of stock

Out of stock

2 in stock

Out of stock

1 in stock

1 in stock

AvailabilityOut of stockOut of stock2 in stockOut of stock1 in stock1 in stock
Add to cart

Read more

Read more

Add to cart

Read more

Add to cart

Add to cart

Description
 • High Quality
 • Lightweight
 • Compact
 • Easy to Use
 • Portable
දින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264දින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264
 • High Quality
 • Lightweight
 • Compact
 • Easy to Use
 • Portable
දින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264
Content
 • SpigenTough Armor BackcoverHard Rubber and PlasticSeal the PhonepigenTough Armor BackcoverHard Rubber and Plastic
 • Seal the Phone
 • Good Grip
 • Slim
 • Good premium rubber case
 • Soft and Flexible
 • Provides good access to all buttons/connectors/speakers
 • Protections against falls
 • Attractive design
 • Fit to phone perfectly
 •  නව පෙනුම
 • ඉහළ ආරක්ෂාව
 • වැඩිකල් පැවැත්ම
 • අලංකාර වර්ණ වලින්
 • Extremely Slim Profile.
 • Access to all standard buttons and ports.
 • Easy, perfect fitting protects your device.
 • Soft and flexible,No easy to be out of shape,
 • Extremely Slim Profile.
 • Access to all standard buttons and ports.
 • Easy, perfect fitting protects your device.
 • Soft and flexible,No easy to be out of shape,
 •  නව පෙනුම
 • ඉහළ ආරක්ෂාව
 • වැඩිකල් පැවැත්ම
 • අලංකාර වර්ණ වලින්
 • Extremely Slim Profile.
 • Access to all standard buttons and ports.
 • Easy, perfect fitting protects your device.
 • Soft and flexible,No easy to be out of shape,
Weight5040405040
DimensionsN/A2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm2 × 5 × 10 cm
Additional information
Weight 50 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 50 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm
Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm