Sale!

Oppo F1s / F 1 s / F1 s Auto Focus Back cover

රු600.00

දින 3ක් ඇතුලත ලියාපදිංචි තැපැලෙන් ඔබේ නිවසටම එවනු ලැබේ.
වැඩි විස්තර සදහා 037 4549671 / 077 3163264

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Out of stock

SKU: oppo-f1s-af Categories: , , Tags: ,

Description

  • Extremely Slim Profile.
  • Access to all standard buttons and ports.
  • Easy, perfect fitting protects your device.
  • Soft and flexible,No easy to be out of shape,

Additional information

Weight 40 g
Dimensions 2 × 5 × 10 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oppo F1s / F 1 s / F1 s Auto Focus Back cover”

Your email address will not be published. Required fields are marked *